Home > UHUK.org nan kréyòl
Tradiksyon a sit entènèt la nan kréyòl ap fèt. 20% déja tradui. Mèsi pou pasyans ou ak pa bliyé vizité nou byento

Nou sé yon kominoté de Ayisyen ki ap grandi, ki fèt de pitit pitit ayisyen, patnè Ayisyen épi zanmi Ayiti kap viv o Wayom Ini. Pifo nan nou abité Londres men gen kèk nan nou ki abité nan lòt pati Wayom Ini tankou Southampton, Oxford, Manchester ak Birmingham. Pifò nan nou té fèt an Ayiti. Menmsi nou té vin a létranjé lè nou te jènn, nou kontinyé idantifyé tèt nou kòm ayisyen, épi nou gen yon koneksyon ki solid ak péyi nou an, é ak kilti nou tou.

Dantan yo té rélé Ayiti ‘koloni ki pi rich nan nouvo mond’ la, Men jodi a yo konsidére’l kòm ‘péyi ki pi pòv nan Emisfè Lwès la’.

Sé vré ke povreté ekstrèm ravajé Ayiti nan tout listwa li, nou menm nou konnen ke an réyalité ke péyi a gen anpil richès mineral ké abitan yo pa jwi ditou pou plizyè rézon.

Men, kòm manm kominoté ayisyen nan Wayom Ini, nou té désidé défann kèk nan bezwen péyi nou an. Sé pou sa ke nou té kréyé ONG a ké nou rélé UHUK (Ayisyen ini nan Wayòm Ini), nan mwa Novanm 2008.Tout manm UHUK yo sé volontè. Nou itilizé tout lajan nou ranmasé nan divès kalité pwogram nou yo, kob ké moun kap sipòté bay, ak don nou résevwa avek anpil prékosyon. Nou toujou fe anpil réyinyon pou nou jwenn nouvo jan pou jwenn kòb pou réyalize pwojè nou yo.